WARUNKI GWARANCJI
GWARANCJA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE NA WYROBY NABYTE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Meble tapicerowane objęte niniejszą gwarancją mają zastosowanie wypoczynkowe, a meble z funkcją do spania służą
do spania okazjonalnego. Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie zasad:
– przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.
– siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, rozpychanie skrzyni
pościelowej przez umieszczanie nadmiernej ilości pościeli może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu,
– utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczenia ponad 15 stopni C,
– w wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie tego efektu
następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne
uformowanie poduch, podłokietników i siedzeń,
– podczas przestawiania mebli należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji,
– kategorycznie nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to
spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego, ponieważ meble mają duża wagę.
– mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła
takich jak grzejniki, kuchenki, piece itp.
– meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebli.
– wersalki otwieramy i zamykamy tylko i wyłącznie chwytając za środkową część siedziska.
Gwarancją producenta nie są objęte:
– uszkodzeń mechanicznych, rys, zadrapań, przecięć na drewnie, skórze, nóżkach, materiale już po odbiorze przez
Klienta, czyli w czasie użytkowania u Klienta,
– wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,
– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak
również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności (np.
uszkodzenia mechaniczne : pęknięte lub złamane listwy sprężynujące, wyłamane automaty odłupane
elementy drewniane, itp.),
– naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania a wynikające z
właściwości tych tkanin oraz z właściwości wkładu piankowego
– odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku użytkowania mebla.
– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją używania,
przechowywania i konserwacji mebli (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego
ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, wyłamane lub wypchane dno
skrzyni na pościel poprzez umieszczanie nadmiaru pościeli, siadanie lub stawanie na
podłokietnikach, podgłówkach, krawędziach oparć, itp.),
– uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonane przez
Kupującego lub na jego zlecenie,
– przebarwienia wywołane przez kontakt z farbującymi tekstyliami, jak np. dżinsy,
– nieznaczne różnice w wybarwieniu elementów drewnianych występujące między poszczególnymi
składnikami wyrobu lub elementami zestawu (m. in. wynikające z naturalnych cech drewna, tj.
kolor surówki, ułożenie słojów, widoczne cechy drewna klejonego),
– różnice tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy
poszczególnych wyrobów nabywanych przez Kupującego sukcesywnie,
– szkody spowodowane przez środki impregnujące, środki do usuwania plam i do wybielania, lakier do paznokci,
zmywacz do paznokci lub inne środki czyszczące zawierające alkohol i rozpuszczalniki
– wszystkie cechy stanowiące oznakę prawdziwości skóry naturalnej, tj. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu
skóry, a także zmarszczki i niewielkie pofałdowania, itp.,
– elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika,
– wady i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę wyrobu.
– różnice w odcieniu tkaniny i skóry z wzornikami tkanin i skór,
– różnice w odcieniu i usłojeniu elementów drewna lub forniru,
– wady nie zmniejszające walorów użytkowych i estetycznych wyrobu,
– zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji,
– różnice w twardości siedziska i oparcia,
– wymagane jest równe ustawienie mebli, przy założeniu wypoziomowanego podłoża ( podłogi ),
– komfort użytkowania mebla, wynikający z rodzaju użytych surowców (np.: grubość wkładu
piankowego, gęstość pianki tapicerskiej),
– niektóre wysokogatunkowe tkaniny mienią się w promieniach światła np. Plusz i zamsz (szczególnie w zestawach
narożnikowych) jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna tych tkanin.
Skóra jest produktem naturalnym. Wszystkie zwierzęta poddane są wpływom środowiska, a ich skóry
charakteryzują blizny, skazy, piętna, zgrubienia, żyły, fałdy tłuszczowe, zagnioty, nakłucia owadów i
niejednorodności. Takie miejsca nie obniżają trwałości użytkowej mebla, a jedynie potwierdzają
naturalne pochodzenie surowca.
Zapach skóry, różnice odcienia i struktury, a także miejsca błyszczące są dla niej charakterystyczne.
W przypadku skór antykowanych przebarwianie lica, polegające na uwidocznieniu jaśniejszego odcienia koloru.
Antyczny wygląd przyjmuje w trakcie użytkowania.
Skóra może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którymi ma kontakt. W
tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury skóry jest cechą naturalną i może doprowadzić do
powstania plam, które mogą zostać usunięte w zakładzie profesjonalnym.
Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziaływuje na twardość i optyczny wygląd
zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałd są zjawiskiem typowym.
Ze względu na zastosowanie pianek mogą wystąpić różnice wymiarów rzeczywistych w stosunku do
wymiarów katalogowych lub ekspozycyjnych do ±5 cm.
POWYŻSZE CECHY NIE SĄ WADAMI, WIĘC NIE PODLEGAJĄ REKLAMCJI !!!
REKLAMACJA
Producent jako Gwarant, zapewnia Kupującemu odpowiednią jakość i prawidłowe funkcjonowanie
wyprodukowanych przez siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego używania.
JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ:
W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym
Sprzedawcy, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego: imię i nazwisko
Kupującego, adres i telefon Kupującego. Karta Gwarancyjna jest ważna, gdy posiada wpis i datę zamówienia na
meble, oraz podpis i pieczątkę Sprzedawcy.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji Gwarantowi na piśmie lub drogą
e-mail’ową na życzenie Klienta.
Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.
O przyjęciu reklamacji do realizacji w drodze naprawy lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną
Kupujący zostanie powiadomiony przez Gwaranta po zakończeniu oględzin mebli.
Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do
wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających naprawy, celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i
dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania
obowiązków gwarancyjnych.
Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu
Kupującego oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się
wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami
ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków
gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju (wolny od wad) lub obniżenie ceny
zakupionego mebla, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały
wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z tym, że termin załatwienia
reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni. W szczególnych przypadkach kiedy dotrzymanie powyższego
terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, np. znaczna odległość od siedziby hurtowni lub
producenta danego podzespołu czy tapicerki lub brak na stanie magazynowym u Gwaranta, niekorzystne warunki
drogowe, Święta, urlop pracowniczy itd.
Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy na zakupione meble od daty wydania mebli Kupującemu, obejmuje
wyroby sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie trwania
reklamacji.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego ( DZ.U.Nr 141, POZ, 1176 ze zm.)

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (za towar).
Aby odstąpić od umowy zawartej w SKLEPIE INTERNETOWYM MEBLE ALKEN, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@meble-alken.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ………………………………………………………
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

Tapicerstwo Henryk Wachowiak
ul. Konopnickiej 23
62-330 Nekla
NIP 789-000-67-72

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zakupu ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Nr zamówienia ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wyłącznie wartość zakupionego towaru
Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE ALKEN nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD:

Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży towaru (mebli) bez wad.

WNIESIENIE
CENY PRODUKTÓW NIE OBEJMUJĄ WNIESIENIA MEBLI POD DANY ADRES ZAMIESZKANIA. !!!

UWAGA !

PRACOWNICY NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB ZOBLIGOWANI DO WNIESIENIA ZAKUPIONEGO TOWARU.
TAKA MOŻLIWOŚĆ JEDNAK ISTNIEJE, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA!!!WYSYŁKA NA CAŁY KRAJ
NA TERENIE POLSKI KOSZTY WYSYŁKI PRZEZ KURIERA KSZTAŁTUJĄ SIĘ NA POZIOMIE 190 ZŁ.UWAGA !
PRZY WYSYŁCE KORZYSTAMY Z USŁUG ZEWNĘTRZNEJ FIRMY SPEDYCYJNEJ, KTÓRZY TYLKO DOSTARCZAJĄ ZAMÓWIENIE POD DOM/BLOK, NIE WNOSZĄ MEBLI DO MIESZKANIA.